26o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Home   Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Έλεγχος πορείας εργασίας
εισάγετε το email που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της εργασίας, για να ελέγξετε τη κατάστασή της (έγκριση, απόρριψη)
Υποβολή Περίληψης Εργασίας
Επώνυμο συγγραφέα -παρουσιαστή *
Όνομα συγγραφέα -παρουσιαστή *
Τίτλος περίληψης *
Συγγραφείς (περιλαμβανομένου του συγγραφέα που παρουσιάζει) *
Σχόλια (προς την επιτροπή αξιολόγισης)
Οργανισμός / Ίδρυμα
Διεύθυνση *
Πόλη *
Τ.Κ.
Χώρα *
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Fax
email *
Προτιμώμενη θεματική ενότητα *
Προτιμώμενη μορφή παρουσίασης *
Αρχείο-1 (word) περίληψης εργασίας *
Αρχείο-2 (αρχείο της επιλογής σας, π.χ. σύντομο βιογραφικό)
Κωδικός
Ο παραπάνω κωδικός θα χρησιμοποιηθεί ως Password, για μελλοντική χρήση από εσάς, μαζί με το email σας.

Η Επιστημονική Επιτροπή δέχεται περιλήψεις για παρουσιάσεις εργασιών σχετικών  με τα θέματα του Συνεδρίου αλλά και σε όποιο θέμα σχετικό με την Φυσικοθεραπεία.
Μπορείτε να υποβάλλετε την περίληψη μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016.

Η περίληψη πρέπει να συνοψίζει πρωτότυπη εργασία η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ξανά.Οι  περιλήψεις  υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Οι περιλήψεις υποβάλλονται στα Ελληνικά.

Διαδικασία Ελέγχου των Περιλήψεων

Η γραμματεία του Συνεδρίου  θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή που θα επιβεβαιώνει την λήψη και την αποδοχή ή απόρριψη της περίληψης σας. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της θα είναι υπεύθυνη για τον  έλεγχο των εργασιών. Οι συγγραφείς μπορούν να επιλέξουν αν θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους από την έδρα ή θα χρησιμοποιήσουν πόστερ, αλλά η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη μορφή της παρουσίασης εάν το κρίνει απαραίτητο. Οι εργασίες (προφορικές, με πόστερ και παρουσιάσεις με βίντεο) πρέπει να παρουσιάζονται από το βασικό συγγραφέα ή έναν από τους άλλους συγγραφείς οι οποίοι αναφέρονται, ΔΕΝ θα γίνουν εξαιρέσεις, Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συγγραφείς, σημειώστε με αστερίσκο (*) το συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία (προφορικά, με πόστερ ή με βίντεο).

Πολιτική Απόσυρσης του Ομιλητή

Εάν ένας συγγραφέας αδυνατεί να παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να πληροφορήσει γραπτώς τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της αποδοχής της εργασίας του/της. Η εργασία θα αποσυρθεί από τα πρακτικά του Συνεδρίου.

Προφορικές Παρουσιάσεις

Η παρουσίαση έχει διάρκεια 1Ο λεπτά, συν 5 λεπτά για ανοικτή συζήτηση. Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα υπάρχει δυνατότητα προβολής μέσω Η/Υ , διαφανειών και προβολή με βίντεο.

Παρουσιάσεις με Πόστερ

Οι παρουσιάσεις με πόστερ αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι του επιστημονικού προγράμματος και θεωρούνται ισάξιες με τις προφορικές παρουσιάσεις, Οι παρουσιάσεις αυτές επιτρέπουν την εις βάθος συζήτηση σε μικρές ομάδες και αναγνωρίζονται ως αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης εννοιών έρευνας.

Οι παρουσιάσεις περιλαμβάνουν επίδειξη υλικού που ο συγγραφέας παρακολουθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, Επιδεικνύεται πρόσφατη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν με σαφήνεια να συνοψισθούν σε μορφή γραφικών, πινάκων, εικόνων κτλ. Τα πόστερ πρέπει να είναι επαγγελματικής ποιότητας και μικρότερα από 100cm x 100cm (39" χ 39").

Παρουσιάσεις με Βίντεο

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με τη χρήση βιντεοκασέτας. Οι παρουσιάσεις με βιντεοκασέτα που υποβάλλονται για αρχική έγκριση πρέπει να είναι σε μορφή VHS (οποιοδήποτε σύστημα), όχι μεγαλύτερες από 12 λεπτά και υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Για να πραγματοποιήσετε παρουσίαση με βίντεο, υποβάλλετε το απαιτούμενο έντυπο υποβολής περίληψης και ένα  αντίγραφο του πρωτότυπου βίντεο (οποιαδήποτε μορφή).

Μορφοποίηση Περιλήψεων   

Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, με μονό διάστημα, αριστερή στοίχιση και γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10. Μην χωρίζετε τις λέξεις με παύλα στο τέλος κάθε σειράς.

 Όλες οι επικεφαλίδες, το κείμενο και τα σχήματα πρέπει να είναι σε μια σελίδα και εντός των περιθωρίων ενός ορθογωνίου διαστάσεων 165 Χ 228,5 χιλιοστόμετρα (6.5" Χ 9") - σε σελίδα 210 Χ 297 χιλιοστόμετρα (8.2" Χ Ι 1.7") με περιθώρια 25 χιλιοστόμετρα (1") και στις τέσσερις πλευρές.

Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10, με κεντρική στοίχιση, με μικρά έντονα (bold) γράμματα με το πρώτο γράμμα κάθε κύριας λέξης σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Το όνομα, το ίδρυμα και η χωρά του συγγρα­φέα πρέπει να  είναι σε κεντρική στοίχιση κάτω από τον τίτλο, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10. Χρησιμοποιήστε μια κενή γραμμή μεταξύ του τίτλου και του συγγραφέα. Βάλτε έναν αστερίσκο (*) αμέσως μετά το όνομα του παρουσιαστή.

Οι κύριες επικεφαλίδες πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10, σε αριστερή στοίχιση, με μικρά έντονα (bold) γράμματα, με το πρώτο γράμμα σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μια κενή γραμμή πρέπει να προηγείται κάθε κύριας επικεφαλίδας.

Η περίληψη σας πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής επικεφαλίδες: Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Παραπομπές και  Ευχαριστίες. Παρεμβάλετε μια κενή γραμμή μεταξύ κάθε κύριας επικεφαλίδας. Μην χωρίζετε τις επικεφαλίδες από την παράγραφο, που ακολουθεί με κενές γραμμές. Κάθε παράγραφος πρέπει να βρίσκεται μέσα κατά 12 χιλιοστόμετρα (0.5") χωρίς κενό διάστημα μεταξύ των παραγράφων.

Η περίληψη πρέπει να υποβάλλεται στα Ελληνικά.

Ακολουθεί παράδειγμα από το μορφότυπο της Περίληψης.

Εισαγωγή: Στην εισαγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο σκοπός της μελέτης και μια σύντομη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Μέθοδος: Σύντομη εξήγηση της δομής της μελέτης, τη μέθοδο της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Αποτελέσματα: Περιγραφή των βασικών πορισμάτων με την κατάλληλη μορφή: κείμενο, γραφικά ή πίνακες.

Συζήτηση: Πρέπει να συζητηθούν τα βασικά πορίσματα και να εξαχθούν συμπεράσματα. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα και στη συζήτηση όσον αφορά στην περίληψη.

Παραπομπές: Ελαχιστοποιείστε τον αριθμό των παραπομπών και χρησιμοποιείστε αυτές που είναι πολύ σημαντικές για το περιεχόμενο της μελέτης.

Ευχαριστίες: Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ.

Τα σχήματα και οι πίνακες πρέπει να χρησι­μοποιούνται εφόσον συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της περίληψης. Πρέπει να ενσωματώνονται στο έγγραφο με το κείμενο γύρω τους. Τα σχήματα και οι πίνακες πρέπει να είναι εντός των περιθωρίων του χαρτιού και να ενσωματωθούν στο κείμενο Word από το συγγραφέα πριν την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψης.

Οι συντμήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνε μόνο για τους γνωστούς όρους. Για άγνωστους όρους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερες συντμήσεις και να γράφονται σε παρένθεση αφού πρώτα η λέξη χρησιμοποιηθεί ολογράφως.

Οδηγίες Υποβολής

Οδηγίες για την υποβολή online

  1. Διαβάστε τις οδηγίες για την υποβολή.
  2. Ετοιμάστε την περίληψη σας σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου.
  3. Σιγουρευτείτε ότι η περίληψη σας είναι έτοιμη προς δημοσίευση πριν συνεχίσετε.
  4. Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται (συγγραφείς, ιδιότητα, ίδρυμα κλπ)     
  5. Τοποθετήστε το αρχείο με την περίληψη σε μορφότυπο Word στο "Τμήμα περιλήψεων".
  6. Επιλέξτε προτιμώμενη θεματική ενότητα και μορφή παρουσίασης
  7. Αποστείλετε  το κείμενο.

Το Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της ακαδημαϊκής Φυσιοθεραπευτικής κοινότητας και όχι μόνο. Φιλοδοξούμε ότι και το 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας θα συμβάλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την θεραπευτική κοινότητα.

Σας ευχαριστούμε θερμά που υποβάλατε την εργασία σας στο συνέδριο που διοργανώνεται 25-27 Νοεμβρίου 2016 με τίτλο : "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία, Αποκατάσταση και Ποιότητα ζωής " στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας, Λ . Κηφισίας 39, Μαρούσι.

Top