31o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών, εισηγήσεων ως ομιλητές
Home Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών, εισηγήσεων ως ομιλητές
Έλεγχος πορείας εργασίας, εισηγήσεων ομιλητών & αιτημάτων 31ου Συνεδρίου
Για να παρακολουθήσετε το αποτέλεσμα της αξιολόγισης της εργασίας, θα πρέπει να εισέλθετε (Login), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω.
Υποβολή Περίληψης Εργασίας, εισηγήσεων ως ομιλητές, προτάσεις για Workshops κ.λ.π.,31ου Συνεδρίου
Εάν έχετε εγγραφεί ήδη (είτε έχετε υποβάλλει εργασία), εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία για είσοδο (login)
Το email σας
Κωδικός πρόσβασης
Εγγραφή στη πλατφόρμα
Ονοματεπώνυμο
Το email σας (θα χρησιμοποιηθεί ως User name-όνομα χρήστη)
Κωδικός πρόσβασης (Password για την είσοδό σας στο σύστημα)
Πληροφορίες υποβολής
31o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας
1, 2, 3 Δεκεμβρίου 2023-Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
Μέλλον και Προκλήσεις για τη Φυσικοθεραπεία – Future and Challenges for Physiotherapy

 

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών /εισηγήσεων ως ομιλητές


Η Επιστημονική Επιτροπή δέχεται περιλήψεις για παρουσιάσεις εργασιών σχετικών  με τα θέματα του Συνεδρίου αλλά και σε όποιο άλλο θέμα σχετικό με τη Φυσικοθεραπεία.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, έχει δικαίωμα υποβολής εργασίας (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα) για συμμετοχή με αναρτημένη ή ελεύθερη ανακοίνωση στο  31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, στις 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εργασιών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάποιος ως συγγραφέας, αλλά προτείνεται τουλάχιστον σε μία ανακοίνωση να συμμετέχει ως ομιλητής.

Τουλάχιστον ο ένας συμμετέχοντας στη συγγραφική ομάδα, πρέπει να έχει εγγραφεί ως σύνεδρος για την υποβολή της εργασίας. Προτείνεται ο ομιλητής (παρουσιάζων).

Οι ανακοινώσεις διακρίνονται σε προφορικές ανακοινώσεις (oral presentations) και σε ηλεκτρονικές αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Ημερομηνία υποβολής των Περιλήψεων Μπορείτε να υποβάλλετε την περίληψη από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 μετά από την παράταση της αρχικής ημερομηνίας Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Η περίληψη πρέπει να είναι πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί στο παρελθόν. Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο κείμενο, στην συγγραφική ομάδα υπογραμμίζεται ο ομιλητής.

Στην περίπτωση που η εργασία είναι προϊόν προπτυχιακής, μεταπτυχιακής  ή διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει να αναφέρεται από τους συγγραφείς στην περίληψη, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ξεχωριστά κατά την κρίση  για βράβευση των καλύτερων εργασιών.


Διαδικασία Ελέγχου των Περιλήψεων


Η γραμματεία του Συνεδρίου θα σας αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή που θα επιβεβαιώνει την λήψη και την αποδοχή ή απόρριψη της περίληψής σας. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της θα είναι υπεύθυνη για τον  έλεγχο των εργασιών. Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα επιλογής παρουσίασης της εργασίας τους από την έδρα (oral) ή με αναρτημένη Ανακοίνωση (poster). Παρόλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη μορφή της παρουσίασης εάν το κρίνει απαραίτητο. Οι εργασίες (προφορικές, αναρτημένες και παρουσιάσεις με βίντεο) πρέπει να παρουσιάζονται από το βασικό συγγραφέα ή έναν από τους υπόλοιπους αναφερόμενους συγγραφείς.


Πολιτική Απόσυρσης του Ομιλητή


Εάν ένας συγγραφέας αδυνατεί να παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να πληροφορήσει γραπτώς τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δύο εβδομάδων μετά τη λήψη της αποδοχής της εργασίας του, ώστε η εργασία να αποσυρθεί από τα πρακτικά του Συνεδρίου και να αναπληρωθεί.


Προφορικές Παρουσιάσεις


Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισήγησης, διάρκειας 10 λεπτών με προσθήκη άλλων 2 λεπτών για συζήτηση με τους συνέδρους. Η συγγραφική ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα άτομα, αλλά η παρουσίαση πραγματοποιείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο αυτού που παρουσιάζει την εισήγηση υπογραμμίζεται όπου η εργασία προβάλλεται καθώς και στην υποβολή της.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις θα υπάρχει δυνατότητα προβολής μέσω Η/Υ, διαφανειών και προβολή με video.


Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)


Οι παρουσιάσεις με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι του επιστημονικού προγράμματος και θεωρούνται ισάξιες με τις προφορικές παρουσιάσεις. Οι παρουσιάσεις αυτές επιτρέπουν την εις βάθος συζήτηση σε μικρές ομάδες και αναγνωρίζονται ως αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης εννοιών έρευνας.

Θα παρουσιάζονται σε συγκεκριμένο σημείο του συνεδριακού χώρου, όπου οι σύνεδροι σε προκαθορισμένη ώρα θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους συγγραφείς.

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις πρέπει να είναι επαγγελματικής ποιότητας και να δημιουργηθούν – κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή και αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (e-Posters) του Συνεδρίου»,  χρησιμοποιώντας το προσχέδιο που υπάρχει στο αρχείο «Πρότυπο Ηλεκτρονικό Αρχείο Δημιουργίας Αναρτημένης Ανακοίνωσης Συνεδρίου»

Τα e-posters θα παρουσιαστούν μόνο ηλεκτρονικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τo poster υποβάλλεται σε μορφή Περίληψης όπως οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις και αφού εγκριθεί (θα σταλεί ειδοποίησηση) τότε οι συγγραφείς μπορούν να προχωρήσουν στην κατασκευή του Δημιουργικού (e-poster)


Παρουσιάσεις με Βίντεο


Η παρουσίαση μπορεί να γίνει υπό μορφή video. Οι παρουσιάσεις σε video που υποβάλλονται για αρχική έγκριση δεν πρέπει να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 10 λεπτών και να είναι υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Για να πραγματοποιήσετε παρουσίαση με video, πρέπει να υποβάλλετε το απαιτούμενο έντυπο υποβολής περίληψης και ένα  αντίγραφο του πρωτότυπου video.


Μορφοποίηση Περιλήψεων   


Όλες οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με την διαδικασία και τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή και αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ», ενώ επίσης επισυνάπτεται και «Ηλεκτρονικό Προσχέδιο Υποβολής Περίληψης Συνεδρίου».

Οδηγίες για την υποβολή online

  • Διαβάστε τις οδηγίες για την υποβολή.
  • Προσαρμόστε την περίληψη σας σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μορφοποίηση κειμένου χρησιμοποιώντας το αρχείο «Ηλεκτρονικό Προσχέδιο Υποβολής Περίληψης Συνεδρίου».
  • Σιγουρευτείτε ότι η περίληψη σας είναι έτοιμη προς δημοσίευση πριν συνεχίσετε.
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται (συγγραφείς, ιδιότητα, ίδρυμα κλπ)     
  • Τοποθετήστε το αρχείο με την περίληψη σε μορφότυπο Word στο "Τμήμα περιλήψεων".
  • Επιλέξτε προτιμώμενη θεματική ενότητα και μορφή παρουσίασης.
  • Αποστείλετε  το κείμενο.

 


Το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της Φυσιοθεραπευτικής κοινότητας και όχι μόνο.

Φιλοδοξούμε ότι και το 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας θα συμβάλει τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την θεραπευτική κοινότητα.

 

Top